Research Centers

BAM-LogoAysel Sabuncu Brain Research Center

Address: Bilkent Cyberpark, Bilkent Street 6, Ankara 06800, Turkey
Phone: +90 (312) 290 1154
Fax: +90 (312) 290 3001

UMRAMlogoNational Magnetic Resonance Research Center (UMRAM)

Address: Bilkent Cyberpark, Bilkent Street 6, Ankara 06800, Turkey
Phone: +90 (312) 290 1154
 Fax: +90 (312) 290 3001

bilkent-unam-logo  National Nanotechnology Research Center (UNAM)

Address: Bilkent University UNAM, Bilkent, Ankara 06800, Turkey
Phone: +90 (312) 290 2513
Fax: +90 (312) 266 4365